Akademia Dostępności

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.19. Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego na podstawie umowy o dofinansowanie numer POWR.02.19.00-00-KD02/21.

Projekt dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Cel i efekty projektu
Do końca października 2023 roku minimum 3500 osób (w tym 1575 kobiet i 1925 mężczyzn) spośród objętych wsparciem 3600 uczestników procesów planowania przestrzennego i procesu inwestycyjno-budowlanego, posiadających dyplom ukończenia studiów II stopnia, nabędzie kompetencje w zakresie dostępności przestrzeni i budynków dla osób z niepełnosprawnościami, w tym projektowania uniwersalnego.

Okres realizacji projektu
01 lutego 2021 – 31 października 2023

Obszar realizacji projektu
cała Polska

Grupa docelowa dla projektu
Uczestnicy procesów planowania przestrzennego i procesu inwestycyjno-budowlanego, posiadających dyplom ukończenia studiów II stopnia, m.in.:
• architekci, w tym architekci wnętrz i krajobrazu,
• inżynierowie budownictwa,
• urbaniści,
• pracownicy administracji publicznej zajmujący się procesem inwestycyjno-budowlanym lub planowaniem przestrzennym lub • zagospodarowaniem przestrzennym.

Szkolenia
W ramach Projektu oferowane będą szkolenia prowadzone w oparciu o program i materiały szkoleniowe uwzględniające potrzeby Uczestników/Uczestniczek Projektu (UP).

Każdy UP otrzyma materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej i dostęp do przewodnika multimedialnego oraz zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Moduł I

• minimalna tematyka: projektowanie uniwersalne i dostępność przestrzeni i budynków dla osób
ze szczególnymi potrzebami w tym osób z niepełnosprawnościami,
• 8 godzin dydaktycznych (2 spotkania po 4 godz.),
• szkolenie zdalne w czasie rzeczywistym,
• zajęcia prowadzone w parze trenerskiej.

Moduł II

• minimalna tematyka:
→ symulowanie i doświadczanie różnych form niepełnosprawności w terenie i budynku
w kontekście napotykanych barier i trudności (z wykorzystaniem symulatorów),
→ skuteczna komunikacja z inwestorami nt. potrzeb osób ze specjalnymi potrzebami,
→ komunikacja z osobami z niepełnosprawnościami,
→ analiza przykładowego projektu pod kątem dostępności,
→ mini-audyt dostępności
• 12 godzin dydaktycznych (2 spotkania po 6 godz.),
• szkolenia stacjonarne,
• zajęcia prowadzone przez trenera i osobę z niepełnosprawnością,
• dla UP zapewniony catering oraz opcjonalny nocleg i kolacja (przy spełnieniu kryteriów).

Szkolenia są bezpłatne dla Uczestniczek/Uczestników!

Wartość Projektu
4 998 385,53 PLN w tym dofinansowanie z UE: 4 212 639,32 PLN

Do pobrania
Plakat informacyjny
Plakat promocyjny
Regulamin Projektu

Harmonogram

ZGŁOŚ SIĘ!

PRZED DOKONANIEM ZGŁOSZENIA PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z REGULAMINEM PROJEKTU!
» ELEKTRONICZNY FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY«

Realizatorzy
Lider:

 

 

Instytut ADN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.
Browary Warszawskie, „Biura przy Warzelni”
ul. Grzybowska 56,
00-844 Warszawa
https://www.akademiamddp.pl

Partner:


Fundacja TUS
ul. Geodetów 10 lokal 1
02-396 Warszawa
http://www.tus.org.pl

Partner:


Towarzystwo Urbanistów Polskich
ul. Lwowska 17 lok. 100
00-660 Warszawa
https://www.tup.org.pl

Kontakt (dni robocze w godz. 9:00-15:00 w dni robocze)
517 147 742
512 249 363

projekt@akademiadostepnosci.pl

Wszystkie prawa zastrzezone | All rights reserved AKADEMIA MDDP 2022